Laivojen kierrätys – uusi liiketoiminta Suomessa

November 10, 2020
|

Laivojen kierrätys – uusi liiketoiminta Suomessa

1. LAIVOJEN KIERRÄTYS TEOLLISENA TOIMINTANA

 

A.1    Taustaselvitys

Euroopan tarve elinkaarensa päässä olevien laivojen purkamiseksi ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla kasvaa vuosi vuodelta, eikä eurooppalaista kapasiteettia laivojen purkamiseksi ole. Äskettäin valmis-tunut ”Survey of the Business Possibilities for Ship Recycling in Finland” (marraskuu 2015) tuli johtopäätökseen, että Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet ja valmiudet aloittaa kaupallinen toiminta elinkaarensa päässä olevien laivojen purkamiseksi. Toimintaa Suomessa voivat tukea teol-lisuuden rakenne, vahva meriteollisuus (laivanrakennus ja siihen liittyvä teollisuus), kierrätyksen korkea osaaminen ja kehittynyt logistiikka.

A.2    Taustaselvityksen yrityskonsortio

Tehdyn selvityksen taustalla ja sponsoreina olivat Turun Koneteknologia-keskus, Turun korjaustelakka Oy ja kierrätysyhtiö Delete Finland Oy. Selvitys valmistui yhteistyössä taustakonsortion kanssa. Keskustelut Turun korjaus-telakan kanssa erityisesti auttoivat analysoimaan telakan potentiaalia ja mahdollisuuksia aloittaa laivojen purkuliiketoiminta telakalla. Selvityksessä tutkittiin myös Naantalin sataman mahdollisuuksia tukea purkuliiketoimintaa.

A.3    Turun korjaustelakan potentiaali

Suomessa on myös laivanpurkamiseen kaikilta osin hyvin soveltuva telakka, Turun korjaustelakka, jonka kansainvälisestikin suuri kuivatelakka tarjoaa mahdollisuuden pysyvään ja kaupallisesti kannattavaan laivojen purku-toimintaan; telakan potentiaalia voi lisätä oleellisesti myös suunniteltu toisen kuivatelakan rakentaminen. Turun korjaustelakan keskeinen sijainti, laivojen korjaus- ja muutostöissä harjaantunut työvoima ja telakan johto, paikallinen alihankintaverkosto sekä muu telakan varustus kuivatelakan lisäksi voivat tukea myös laivojen purkutoimintaa. Naantalin sataman läheisyys tukee materiaalien kierrätystä ja telakan logistisia toimintoja.

A.4    Laivojen purkuliiketoiminta kokonaisprojektina

Tehty selvitys on kyennyt osoittamaan laivojen purkuliiketoiminnan poten-tiaalin ja mahdollisuudet Suomessa ja Turun korjaustelakalla. Laivojen kierrätys on kuitenkin vaativa ja moniulotteinen kokonaisuus, jossa prosessin eri vaiheet, kustannukset ja tuotot, täytettävät ympäristö- ja muut vaatimuk-set sekä syntyvät materiaalivirrat tulee selvittää yksityiskohtaisesti. Myös laivojen kierrätyksen alueellinen merkitys elinkeinoelämälle ja ympäristölle tulee selvittää.

A.5    TEKES -hakemus kokonaisprojektin rahoituksesta

      . . . . . .

 

P1080053

 

 1. VIRTUAALINEN KUVAUS LAIVOJEN KIERRÄTYKSEN VAATIMUKSISTA JA VAIKUTUKSISTA TURUN SEUDULLA

      Tehty selvitys on antanut seuraavassa lyhyesti esitettyjä vastauksia laivojen purkuliiketoiminnan potentiaalista ja mahdollisuuksista Suomessa ja Turun korjaustelakalla. Laivojen kierrätys Suomessa on kuitenkin kokonaan uusi mahdollinen liiketoiminta Suomessa ja lisätietoa ja yksityiskohtaisempaa analyysiä tarvitaan vielä useilla alueilla.

B.1    Turun korjaustelakan potentiaali

 • Hyvä sijainti Itämeren alueella ja logistiset yhteydet sekä Suomeen että Suomesta
 • Iso kuivatelakka (265m x 70m), muut telakkalaitteet valmiina
 • Suunniteltu toinen kuivatelakka; investointipäätös vain puuttuu
 • Korkeatasoinen osaaminen laivojen korjauksissa, huollossa ja muutostöissä
 • Telakan kokenut työvoima ja johto
 • Laaja alihankintaverkosto lähialueella
 • Naantalin satama lähietäisyydellä
 • Uusi teollisuusalue suunnitteilla naapurustoon (asemakaava)

 

B.2    Naantalin satama kierrätyksen kannalta

 

 • Kuivarahtiliikenteen keskus
 • Bulkkitavaran (hiili, vilja, sementti) käsittelykokemus kierrätysmateriaaleissa
 • Laajat varastointimahdollisuudet ja palvelut
 • Varastointialue telakan vieressä (Luonnonmaan satamanosa)
 • Syväväylä (jopa 15.3 m) sallii isojenkin alusten satamakäynnit
 • Hyvä logistiikka ja yhteydet Suomeen ja Suomesta
 • Hyvät maantieyhteydet Suomeen
 • Talviliikenteen helppous (jääolosuhteet Suomessa)

B.3       Naantalin sataman kaavatilanne

Asemakaava on vahvisteilla teollisuusalueen perustamiseksi Turun korjaus-telakan välittömään läheisyyteen. Meluhaitta-arvio on tehty (helmikuu 2014), jonka mukaan teollisuusalue voi sijaita esitetyllä alueella; melu-vaikutukset ja päästöt tulee kuitenkin olla kontrolloituja. Naantalin satama tukee uutta kaavaa.

B.4     Naantalin kaupungin suhtautuminen laivojen kierrätykseen

. . . . .

B.5       Tarvittavat ympäristöluvat

Laivojen purkutoiminta tarvitsee EU:n säännöstön (European Ship Recycling Regulation 1257/2013, Artikla 13) mukaiset ympäristöluvat (ISO 30000:2009 sertifikaatti). EU:n kestävää purkutoimintaa harjoittavien telakoiden listalle pääseminen vaatii telakan täyttävän em. EU:n säännöstön vaatimukset, on sertifioitu ja tarkastettu (Artikla 14). Ympäristöluvat myöntää Lounais-Suomen aluehallintokeskus.

 

B.6       Turun korjaustelakan olemassa olevat luvat

Turun korjaustelakka on toiminut vuodesta 1999 lähtien ISO 9001 laatu-valvontajärjestelmän mukaisesti. Vuonna 2005 telakka sitoutui parantamaan ympäristönsuojelua ISO 14001 ympäristöhallintajärjestelmästä annetun ser-tifikaatin mukaisesti.

B.7       Mahdolliset koulutustarpeet

. . . . .

 

P1080054

 

B.8       Purettavan aluksen hankintaan ja purkuun liittyvät tekijät

Tehdyssä selvityksessä on arvioitu laivojen hankintaan ja purkutoimintaan suoraan liittyviä tekijöitä, mutta esitetyt arviot perustuvat moniin oletuksiin ja tehtyihin teoreettisiin laskelmiin. Sen vuoksi tarvitaan mahdollisimman kattava ja tarkka analyysi, joka sisältää yksityiskohtaiset arviot purettavan laivan hankinnasta ja sen rahoituksesta, purkutoiminnan teknisistä vaatimuk-sista, purkuliiketoiminnan kustannuksista, kierrätettävistä materiaaleista ja niistä saatavista tuotoista sekä yhteistyökumppaneiden (kierrätysyritysten) ja alihankkijoiden käyttämisestä. Virtuaalinen kuvaus näistä osa-alueista voi edetä seuraavasti:

 • sopivan aluksen valitseminen
 • alusten hankintaprosessi
 • aluksen hankinnan rahoitus
 • aluksen purun edellyttämä tekniikka
 • tarvittavat yhteistyöyritykset ja alihankkijat
 • telakan ja kierrätysyrityksen työnjako (ns. rajapinta)
 • aluksen purkukustannukset
 • arvioitu purkuaika ja ajankohta
 • arvio purettavien laivojen vuosivolyymista
 • arvioitu kierrätettävä metalli
 • arvioitu kierrätettävä muu materiaali
 • kierrätettävien materiaalien tuotto

 

B.9     Laivojen kierrätystoiminnan mahdollisuudet alihankinnalle ja alueen elinkeinoelämälle

Koska laivojen purkuliiketoiminta vaatii sekä purkutoiminnan alihankkijoita että toimijoita materiaalien prosessoinnissa ja koko kierrätysketjussa, näitä yrityksiä on käsiteltävä omana osa-alueenaan; myös koulutuksen mahdol-lisuudet tulee huomioida. Turun alueen elinkeinoelämä kokonaisuudessaan voi monin tavoin hyötyä uudesta liiketoiminnasta.

 • purkuteknologiayritykset
 • kierrätysyritykset
 • logistiikkayritykset; maaliikenne, meriliikenne
 • koulutusorganisaatiot
 • energiayritykset

 

B.10     Virtuaalityön aikataulu ja kustannukset

Edellä luvussa B. esitettyjen asioiden virtuaalikuvaus vaatii ns. desk-top työtä, mutta myös keskusteluja, yrityskäyntejä, alihankinnan käyttämistä arvioinneissa, perehtymistä mm. purettavaan laivaan, jne. Virtuaalianalyysin arvioidaan kestävän neljä kuukautta, noin 15 konsulttityöpäivää per kuu-kausi á euro 800,-, yhteensä 60 konsulttityöpäivää = euro 48 000,-; kustannusten veloitus kuukausittain (euro 12 000,- per kuukausi). Matka- ym. kustannukset Suomessa sisältyvät hintaan. Virtuaalityö voidaan aloittaa tammikuun 2016 alussa.

 1. LAIVAN PURKAMISEN TODELLINEN DEMONSTRAATIOPROJEKTI

C.1    Laivan purkaminen pilottiprojektina

Elinkaarensa päässä olevan laivan hankinta, sen purkaminen, materiaalien sekä koneiden ja merenkulkuvarusteiden kierrättäminen, jätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittely, ja lopulta laivan purkutoiminnan saaminen kannattavaksi ja ympäröivää elinkeinoelämää hyödyttäväksi liiketoiminnaksi vaatii konkreettisen purkuprojektin, esimerkin todellisen laivan purkami-sesta. Edellä luvussa B. esitetty virtuaalityö antaa hyvän pohjan ja viite-kehyksen demonstraatioprojektille, joka voi edetä seuraavissa vaiheissa:

 • Hankittavan laivan valinta
 • Laivan ostosopimukset
 • Ostosopimuksen rahoitus
 • Laivan purku- ja kierrätyssopimukset
 • Demonstraation tarvitsemat luvat
 • Tarvittava työvoima ja sen kouluttaminen
 • Purkamisen kustannusten seuranta
 • Saatavien tuottojen seuranta
 • Ympäristövaikutusten seuraaminen
 • Demonstraation dokumentointi

C.2       Purkutoiminnan alueelliset vaikutukset

 • Raportointi laivanrakennusteollisuudelle (hyödyntäminen uudisrakentamisessa)
 • Alueen kaupunkien ja kuntien arviointikeskustelut
 • Pysyvän purkutoiminnan aloittamiseen liittyvät luvat
 • Muu viranomaismenettely
 • Purkutoiminnan tarvitsemat varastoalueet

C.3       Kansainvälinen ulottuvuus

 • Yhteistyöhankkeen luominen Intian Alangin (Shree Ram Vessel Scrapping) kanssa
 • Laivojen kierrätysteollisuuden käytännöt
 • Intian tietotaidon siirtäminen Suomeen
 • Suomen tietotaidon siirtäminen Intiaan

P1080061

crossmenu